ĐÀO TẠO NGƯỜI HUẤN LUYỆN(GIẢNG VIÊN) AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Theo qui định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định 44/2016/NĐ-CP
 
Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động;
Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
 
 
 
Khai Giảng Tên Khóa Học Nội Dung Huấn Luyện Địa Điểm Tổ Chức Thông Báo
08/09/2018 Khóa huấn luyện dành cho người huấn luyện thực hiện huấn luyện cho Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện Theo phụ lục I, thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội Chi tiết
08/09/2018 Khóa huấn luyện dành cho người huấn luyện chỉ thực hiện huấn luyện đối tượng nhóm 4 tại doanh nghiệp hoặc người huấn luyện thực hành Theo phụ lục I, thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội Chi tiết