NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Khóa học Lập và quản lý dự án công nghệ thông tin

KHÓA HỌC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO NGHỊ ĐỊNH 73/2019

Khóa học lập và quản lý dự án công nghệ thông tin liên tục khai giảng hàng tháng trên toàn Quốc. Đăng ký tham gia khóa học trước ngày khai giảng học viên được hưởng ưu đãi giảm 20% học phí. Có chế độ ưu đãi cho học viên ở các tỉnh xa

Đối tượng tham dự khóa học lập và quản lý dự án công nghệ thông tin

 • Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
 • Tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư ứng dựng công nghệ thông tin.
 • Học sinh, sinh viên, người chuyên trách về công nghệ thông tin cần nâng cao trình độ…

II. Nội dung khóa học lập và quản lý dự án công nghệ thông tin

 1. Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng công nghệ thông tin

a. Chuyên đề 1: Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thực hiện điều tra, khảo sát đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

 • Nguyên tắc thực hiện điều tra, khảo sát CNTT.
 • Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát CNTT.
 • Giám sát công tác khảo sát CNTT.
 • Nội dung, nhật ký khảo sát CNTT.
 • Lập báo cáo kết quả khảo sát CNTT.
 • Định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra, khảo sát CNTT.

b. Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT

 • Phân loại dự án ứng dụng CNTT.
 • Nội dung thiết kế sơ bộ.
 • Nội dung thuyết minh dự án.
 • Nội dung tổng mức đầu tư ứng dụng CNTT.
 • Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT.
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được áp dụng
 • Điều chuyển dự án ứng dung CNTT.

c. Chuyên đề 3: Lập, thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT.

 • Nội dung khảo sát bổ sung
 • Nội dung thiết kế thi công CNTT
 • Lập thuyết minh thi công phần thiết bị
 • Lập thuyết minh thi công phần mềm nội bộ
 • Nội dung dự toán, tổng dự toán
 • Điều chỉnh thiết kế thi công

d. Chuyên đề 4: Tổng quan về mô hình xác định giá trị phần mềm nội bộ.

 • Khái niệm về xác định giá trị phần mềm.
 • Nội dung,nhiệm vụ xác định giá trị phần mềm nội bộ
 • Mô hình UCP-BMP dùng trong xác định giá trị phần mềm tại Việt Nam
 • Mối quan hệ giữa giá trị giờ công H với hệ số kỹ thuật công nghệ và hệ số môi trường
 • Nguyên tắc áp dụng trong xác định giá trị phần mềm

e. Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng CNTT không yêu cầu lập dự  án.

 • Nội dung đề cương và dự toán chi tiết
 • Lập thuyết minh đề cương
 • Lập dự toán chi tiết các hạng mục ứng dụng CNTT thuộc đề cương
 • Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập đề cương và dự toán chi tiết

f. Chuyên đề 6: Thảo luận và kiểm tra.

 • Thảo luận
 • Bài tập tình huống
 • Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần
 1. Nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

a. Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

 • Những vấn đề chung về lập và quản lý dự án ứng dụng CNTT
 • Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án ứng dụng công nghệ thông tin
 • Khái niệm về dự án ứng dụng CNTT
 • Phân loại dự án ứng dụng CNTT
 • Nguyên tắc quản lý dự án ứng dung công nghệ thông tin
 • Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư
 • Nội dung quản lý dự án ứng dựng CNTT
 • Các hình thức quản lý dự án ứng dụng CNTT
 • Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án ứng dụng CNTT
 • Lập, thẩm định, phê duyệt, dự án ứng dụng CNTT
 • Thực hiện dự án ứng dụng CNTT
 • Điều chỉnh dự án ứng dụng công nghệ thông tin
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan tham gia thực hiện dự án ứng dung công nghệ thông tin
 • Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT

b. Chuyên đề 2: Quản lý tiến độ dự án CNTT.

 • Xác định công việc, sắp xếp trình tự thực hiện công việc của dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
 • Dự trù thời gian, nhân lực của dự án đầu tư ứng dụng CNTT
 • Lập, phê duyệt tiến độ của dự án ứng dụng công nghệ thông tin
 • Quản lý tiến độ của dự án ứng dụng CNTT

c. Chuyên đề 3: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư ứng dụng CNTT.

 • Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng đầu tư ứng dụng CNTT, giám sát, thi công, hồ sơ hoàn công
 • Lập kế hoạch quản lý chất lượng, biên pháp đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng

d. Chuyên đề 4: Quản lý oan toàn lao động, phòng chống cháy nổi, rủi ro.

 • Quyền và nghĩa vụ các bên trong quản lý oan toàn lao động, phòng chống cháy nổ, kế hoạch quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ
 • Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư ứng dựng CNTT ( phân tích rủi ro, lập kế hoạch quản lý rủi ro, biện pháp quản lý rủi ro…

e. Chuyên đề 5: Quản lý chi phí của dự án.

 • Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT
 • Nội dụng chi phí dự án ứng dụng CNTT
 • Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
 • Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

f. Chuyên đề 6: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.

 • Tính toán vốn đầu tư (Quy trình, thủ tục thanh toán. Trách nhiệm quyền hạn của ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu)
 • Quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Khái niệm, phân loại. Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư

g. Chuyên đề 7: Giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành và vận hành.

 • Nguyên tắc giải quyết sự cố
 • Trách nghiệm các tổ chức, cá nhân liên quan
 • Xác định nguyên nhân sự cố
 • Trình tự giải quyết sự cố

h. Chuyên đề 8: Lựa chọn nhà thầu trong đầu tư ứng dụng CNTT

 • Mục đích, yêu cầu của việc lựa chọn nhà thầu
 • Các hình thức lựa chọn nhà thầu
 • Trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu ( lập kế hoạch mời thầu, tử chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt công bố kết quả đấu thầu)

i. Chuyên đề 9: Hợp đồng trong đầu tư ứng dụng CNTT

 • Nguyên tắc ký kết hợp đồng
 • Các loại hợp đồng
 • Hồ sơ và nội dung hợp đồng
 • Quản lý thực hiện hợp đồng
 • Thanh toán, quyết toán hợp đồng
 • Sử lý các tranh chấp hợp đồng

j. Chuyên đề 10: Giới thiệu các chương trình phần mềm công cụ hỗ trợ công tác quản lý dự án.

k. Chuyên đề 11: Thảo luận và kiểm tra.

 • Thảo luận
 • Bài tập tình huống
 • Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần
 1. Nội dung về nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

a. Chuyên đề 1: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ứng dụng CNTT

 • Thẩm quyền thẩm định các dự án ứng dụng CNTT
 • Hồ sơ trình duyệt
 • Nội dung thẩm định ( thẩm định thiết kế sơ bộ, thẩm định dự án, tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định dự án của cơ quan liên quan)

b. Chuyên đề 2: Thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

 • Thẩm quyền thẩm định thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán dự án CNTT
 • Hồ sơ trình duyệt

c. Chuyên đề 3: Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin không phải lập dự án

 • Hồ sơ trình duyệt
 • Nội dung thẩm định, phê duyệt đề cương dự toán chi tiết

d. Chuyên đề 4: Thảo luận và kiểm tra

 • Thảo luận
 • Bài tập tình huống
 • Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần

III. Thời gian, địa điểm, thủ tục tham gia khóa học lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

 1. Thời gian khai giảng.

Liên tục khai giảng hàng tháng trên toàn Quốc

2. Địa điểm:

 • Tại Hà Nội: 1075 Giải Phóng, Hoàng Mai, HN.
 • Tại Đà Nẵng: 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, ĐN
 • Tại Tp HCM: số 10, đường 3/2 ,Q10, Tp HCM
 • Tại các tỉnh thành trên toàn Quốc: Học tại trường chính trị tỉnh sở tại.
 • Nhận hợp đồng đào tạo tại đơn vị trên toàn Quốc.
 • PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

  • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
  • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
  • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.
  1. HỌC PHÍ: 2.800.000 đồng/ học viên; bao gồm: đầy đủ tài liệu các môn học, đĩa CD-ROM của khóa học; trang thiết bị học tập đầy đủ, tiện nghi
  2. CHỨNG CHỈ: Chứng chỉ Viện ESC Việt Nam cấp.
  3. THỦ TỤC NHẬP HỌC
   Hồ sơ nhập học bao gồm: 02 ảnh 3 x 4cm, 1 CMND photo và học phí
   Khai giảng: vào 7h30 phút ngày.
   Học viên có thể đăng ký qua điện thoại, hoặc email trước ngày khai giảng lớp học đấu thầu.
  4. Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa chỉ huy trưởng, các Học viên đạt yêu cầu kiểm tra sát hạch được cấp Chứng chỉ Lập Và Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin do Viện ESC Việt Nam cấp có giá trị toàn quốc.
  5. Sau đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khóa học Chứng chỉ Lập Và Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin sẽ được:
  6. Cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật, chứng chỉ có dấu nổi theo quy định của Bộ Công An chống giả mạo.
  7. Cung cấp, hướng dẫn và giải đáp các văn bản pháp luật mới nhất ngành xây dựng.
  8. Được tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án, nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng…
  9. Được tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, khảo sát, kỹ sư định giá, kiến trúc sư… tại bộ xây dựng và sở xây dựng.
  10. Hiện nay, do nhu cầu và mong muốn tiết kiệm thời gian mà rất nhiều người tìm mua Chứng chỉ Lập Và Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin qua mạng với giá cao, trong khi chất lượng lại không đảm bảo (có thể bị làm giả). Để được tư vấn, đào tạo và cấp Chứng chỉ Lập Và Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin thật, theo đúng form chuẩn của Bộ Xây Dựng vui lòng liên hệ với Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam theo hotline 0912.668000 để được ưu tiên tư vấn miễn phí
  11. Mọi chi tiết về khóa học này xin liên hệ:
  12. Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
   Tòa nhà Rainbow Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
   Hotline: 0912.668000
  13. Zalo: 0912.668000
   Email:  daotaoesc@gmail.com

 

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen