NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Khóa học Giám sát thi công ứng dụng công nghệ thông tin

Đào tạo lớp Giám sát thi công ứng dụng công nghệ thông tin-CNTT-Theo Nghị Định 73/2019/NĐ-CP

 KHÓA HỌC GIÁM SÁT THI CÔNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 -  Căn cứ Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 5/09/2019 của chính phủ về Giám sát thi công, lập quản lý, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

-  Căn cứ hướng dẫn của Bộ thông tin và truyền thông công ty chúng tôi Quyết định tổ chức mở các khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ, chương trình các khoá như sau

v  MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Giám sát thi công ứng dụng CNTT.

  • Là cơ sở để xây dựng các giáo trình; tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Giám sát thi công ứng dụng CNTT.

  • Trang bị kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ về Lập và quản lý dự án, lập dự toán chi phí đầu tư và giám sát thi công đối với dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  • Rèn kỹ năng về lập dự án, quản lý, thẩm định, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi công đối với dự án về đầu tư ứng dụng CNTT và kỹ năng về xác định giá trị phần mềm nội bộ; phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.

v  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chương trình dành cho cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, tư vấn, triển khai đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hay những người có nhu cầu.

v  THỜI LƯỢNG: 48 tiết

Học phí: 2.800.000/1 Học viên

v  CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận của Viện ESC Việt Nam có giá trị quốc gia và có thời hạn 05 năm.

 

 

 

NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG 
DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 5. Điều kiện thi công
Trước khi thi công, tư vấn giám sát thi công tiến hành:
1. Kiểm tra đảm bảo có mặt bằng thi công đối với xây lắp mạng, lắp đặt vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phụ kiện và phần mềm thương mại.
2. Kiểm tra đảm bảo có hợp đồng giao nhận thầu.
3. Kiểm tra đảm bảo có hồ sơ thiết kế thi công đã được phê duyệt.
4. Kiểm tra có kế hoạch thi công chi tiết của đơn vị thi công lập.
5. Kiểm tra biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành, vệ sinh công nghiệp tại hiện trường đối với xây lắp mạng, lắp đặt vật tư, thiết bị công nghệ thông tin và phụ kiện.

Điều 6. Sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công đối với hồ sơ dự thầu và hợp đồng
Trước khi thi công, tư vấn giám sát thi công tiến hành:
1. Kiểm tra nhân lực nhà thầu tham gia thi công.
2. Kiểm tra điều kiện năng lực của chỉ huy thi công tại hiện trường theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP đối với thi công xây lắp mạng, lắp đặt vật tư, thiết bị công nghệ thông tin và phụ kiện.
3. Kiểm tra thiết bị thi công của nhà thầu. Đối với phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu phải kiểm tra công cụ phát triển phần mềm và các công cụ khác.
4. Kiểm tra quy trình đảm bảo chất lượng của nhà thầu trong trường hợp chủ đầu tư yêu cầu.
5. Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật tư, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ thi công của nhà thầu thi công (nếu có nêu trong hồ sơ dự thầu, hợp đồng).
6. Kiểm tra việc ứng vốn của nhà thầu để thực hiện hợp đồng theo cam kết của nhà thầu (nếu có nêu trong hồ sơ dự thầu, hợp đồng).

Điều 7. Chất lượng vật tư, thiết bị công nghệ thông tin trước khi     lắp đặt 
Trước khi thi công, tư vấn giám sát thi công tiến hành:
1. Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kiểm tra chứng nhận hợp quy, kết quả kiểm định thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật tư, thiết bị công nghệ thông tin lắp đặt trong dự án được nêu trong hồ sơ dự thầu trước khi đưa vào thi công.
2.  Kiểm tra các thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị công nghệ thông tin so với các thông số kỹ thuật ghi trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế thi công trước khi đưa vào thi công.
3. Vật tư, thiết bị công nghệ thông tin trước khi lắp đặt phải được kiểm tra chất lượng. Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra, kiểm định, đơn vị tư vấn giám sát thi công phải kết hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, thiết bị công nghệ thông tin lắp đặt trong dự án. Trường hợp các vật tư, thiết bị công nghệ thông tin không phù hợp với công nghệ, không đúng tính năng sử dụng so với thiết kế thi công được duyệt, hồ sơ dự thầu phải được đưa khỏi khu vực thi công.
Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin lập theo mẫu tại Phụ lục I.

Điều 8. Giám sát trong quá trình thi công
Trong quá trình thi công, tư vấn giám sát thi công tiến hành:
1. Lập và ghi nhật ký giám sát thi công. Nội dung nhật ký giám sát thi công quy định chi tiết tại Điều 14 Thông tư này. 
2. Đối với xây lắp mạng, lắp đặt vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phụ kiện và phần mềm thương mại:
a) Kiểm tra và giám sát thường xuyên, liên tục, có hệ thống quá trình nhà thầu thi công triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải được ghi vào nhật ký giám sát thi công;
b) Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu (đối với trường hợp thi công phức tạp);
c) Kiểm tra số lượng, hình thức bên ngoài, bên trong của các thiết bị công nghệ thông tin;
d) Kiểm tra bản quyền của phần mềm thương mại (tính hợp pháp, số lượng);
đ) Tham gia công tác nghiệm thu vận hành thử. Khi quá trình vận hành thử đạt yêu cầu, tư vấn giám sát thi công và các bên tham gia tiến hành lập biên bản nghiệm thu vận hành thử thiết bị công nghệ thông tin theo mẫu tại            Phụ lục II;
e) Tham gia công tác nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin. Khi quá trình lắp đặt thiết bị đạt yêu cầu chất lượng, tư vấn giám sát thi công và các bên tham gia tiến hành lập biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin theo mẫu tại Phụ lục III.
3. Đối với phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu: 
a) Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu triển khai các công việc tại hiện trường theo tiến độ thi công chi tiết. Kết quả kiểm tra đều phải được ghi vào nhật ký giám sát thi công;
b) Giám sát quá trình kiểm thử, vận hành thử:
Tư vấn giám sát thi công có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm thử, vận hành thử vào Báo cáo kết quả giám sát thi công. Việc kiểm thử, vận hành thử theo hướng dẫn tại Điều 46 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP. 
Tư vấn giám sát thi công và các bên tham gia tiến hành lập biên bản nghiệm thu kiểm thử, vận hành thử theo mẫu tại Phụ lục IV.
4. Tham gia công tác nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án hoặc hạng mục dự án. Khi công tác nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng, tiến hành lập biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo mẫu tại Phụ lục V.
5. Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công.
6. Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế thi công để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh.
7. Xác nhận hồ sơ hoàn công: trong quá trình triển khai thực hiện dự án đơn vị giám sát thi công ký xác nhận vào các bản vẽ thực tế triển khai thi công.
8. Tổng hợp các biên bản, lập hồ sơ báo cáo giám sát thi công trình chủ đầu tư, đồng thời đề nghị chủ đầu tư tiến hành công tác tổng nghiệm thu bàn giao toàn bộ các sản phẩm của dự án. Biên bản tổng nghiệm thu bàn giao toàn bộ các sản phẩm của dự án lập theo mẫu tại Phụ lục VI. Nội dung báo cáo kết quả giám sát thi công quy định tại Điều 15 Thông tư này.
Điều 9. Giám sát chất lượng thi công đối với hình thức tổng thầu 
1. Trường hợp thực hiện hình thức tổng thầu thi công và tổng thầu 
thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công (EPC):
a) Tư vấn giám sát thi công thực hiện các công việc quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Thông tư này đối với tổng thầu và các nhà thầu phụ;
b) Tư vấn giám sát thi công thực hiện kiểm tra và giám sát theo quy định tại Điều 8 Thông tư này đối với tổng thầu;
c) Tư vấn giám sát thi công tham gia cùng tổng thầu kiểm tra và giám sát thi công của các nhà thầu phụ. 
2. Trường hợp thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay:
a) Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ thi công dự án và thời điểm nghiệm thu hoàn thành dự án;
b) Trước khi nghiệm thu hoàn thành dự án, chủ đầu tư tiếp nhận tài liệu và kiểm định chất lượng nếu thấy cần thiết làm căn cứ để nghiệm thu. 
Điều 10. Giám sát khối lượng thi công
Trong quá trình giám sát thi công dự án, tư vấn giám sát thi công thực hiện:
1. Giám sát thi công theo khối lượng của thiết kế thi công được phê duyệt.
2. Tính toán và xác nhận khối lượng thi công do nhà thầu thi công đã hoàn thành theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và đối chiếu với thiết kế thi công được duyệt. Nếu có phát sinh khối lượng, phần phát sinh đó phải được chủ đầu tư phê duyệt. Kết quả phê duyệt phần khối lượng phát sinh đó là cơ sở để thanh toán, quyết toán dự án.
Điều 11. Giám sát tiến độ thi công
Trong quá trình giám sát thi công dự án, tư vấn giám sát thi công thực hiện: 
1. Kiểm tra việc nhà thầu thi công lập tiến độ thi công trước khi triển khai thi công. Tiến độ thi công phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được phê duyệt.
2. Kiểm tra việc lập tiến độ thi công cho từng giai đoạn, tháng, quý, năm đối với dự án có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài. 
3. Kiểm tra việc nhà thầu thi công lập tiến độ thi công chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện.
4. Theo dõi, giám sát tiến độ thi công. 
5. Đề xuất với chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các bên liên quan điều chỉnh tiến độ thi công trong trường hợp tiến độ thi công ở một số giai đoạn bị kéo dài. Trường hợp xét thấy tiến độ tổng thể của dự án bị kéo dài, chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ dự án.
6. Đề xuất chủ đầu tư phạt vi phạm và yêu cầu nhà thầu thi công bồi thường thiệt hại khi kéo dài tiến độ thi công gây thiệt hại cho chủ đầu tư.
Điều 12. Bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành và vệ sinh công nghiệp tại hiện trường trong quá trình thi công
Trong quá trình giám sát thi công dự án, tư vấn giám sát thi công thực hiện:
1. Kiểm tra việc nhà thầu thi công lập các biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia thi công.
2. Yêu cầu các bên thỏa thuận biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành khi liên quan đến nhiều bên.
3. Yêu cầu nhà thầu thi công phải thể hiện công khai các biện pháp an toàn phòng, chống cháy, nổ, nội quy về an toàn vận hành để mọi người biết và chấp hành.
4. Cùng nhà thầu thi công và các bên có liên quan xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định pháp luật khi có sự cố về an toàn lao động. 
5. Kiểm tra việc nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh công nghiệp theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
6. Kiểm tra việc bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị được lắp đặt trong vùng, khu vực, địa điểm thi công của dự án (nếu có). Trong trường hợp gây hư hại, hỏng hóc, ảnh hưởng tới vùng, khu vực, địa điểm thi công, tư vấn giám sát thi công phối hợp với nhà thầu thi công, chủ đầu tư tiến hành lập biên bản hiện trường đồng thời đề xuất chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công phải bồi thường thiệt hại.
Điều 13. Quản lý thay đổi trong thi công
Trong quá trình thi công, trường hợp phát hiện những yếu tố bất hợp lý hoặc xuất hiện yếu tố mới nếu không thay đổi thiết kế thi công sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư của dự án, tiến độ thi công, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án, tư vấn giám sát thi công báo cáo chủ đầu tư đồng thời lập biên bản hiện trường theo mẫu tại Phụ lục VII.
Điều 14. Nhật ký giám sát thi công
1. Đối với giám sát thi công xây lắp mạng, lắp đặt vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phụ kiện và phần mềm thương mại.
Việc ghi nhật ký phải thường xuyên, kể cả những ngày nghỉ. Nội dung nhật ký giám sát thi công gồm:
a) Mô tả tóm tắt quá trình thi công;
b) Diễn biến tình hình thi công hàng ngày;
c) Tình trạng thực tế của vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng;
d) Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa (nếu có).
2. Đối với giám sát thi công phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu.
Việc ghi nhật ký theo mốc thời gian. Nội dung nhật ký giám sát thi công gồm:
 a) Xác nhận khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập;
b) Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn thành; 
c) Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa (nếu có).
Điều 15. Báo cáo kết quả giám sát thi công
Báo cáo kết quả giám sát thi công là cơ sở để chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu bàn giao. Nội dung Báo cáo kết quả giám sát thi công gồm:
1. Thông tin chung của dự án:
a) Tên dự án;
b) Tên hạng mục;
c) Địa điểm;
d) Tên chủ đầu tư;
đ) Tên tổ chức thi công;
e) Tên tổ chức tư vấn thiết kế thi công;
g) Tên tổ chức tư vấn giám sát thi công.
2. Nội dung giám sát:
a) Điều kiện thi công;
b) Sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công đối với hồ sơ dự thầu và hợp đồng;
c) Chất lượng vật tư, thiết bị công nghệ thông tin trước khi lắp đặt;  
d) Chất lượng thi công;
đ) Khối lượng thi công;
e) Tiến độ thi công;
g) An toàn lao động và bảo vệ môi trường;  
h) Thay đổi trong thi công.
3. Kết luận và kiến nghị.
4. Các phụ lục: 
a) Nhật ký giám sát thi công;
b) Các biên bản.

Thời gian, địa điểm, thủ tục tham gia khóa học lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

1. Thời gian khai giảng.

Liên tục khai giảng hàng tháng trên toàn Quốc

2. Địa điểm:

Tại Hà Nội: 1075 Giải Phóng, Hoàng Mai, HN.

Tại Đà Nẵng: 34 Hồ Nghinh, Sơn Trà, ĐN

Tại Tp HCM: số 10, đường 3/2 ,Q10, Tp HCM

Tại các tỉnh thành trên toàn Quốc: Học tại trường chính trị tỉnh sở tại.

Nhận hợp đồng đào tạo tại đơn vị trên toàn Quốc.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.

Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.

Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng

HỌC PHÍ: 2.800.000 đồng/ học viên; bao gồm: đầy đủ tài liệu các môn học, đĩa CD-ROM của khóa học; trang thiết bị học tập đầy đủ, tiện nghi tạo.

CHỨNG CHỈ: Chứng chỉ Viện ESC Việt Nam cấp.

THỦ TỤC NHẬP HỌC

Hồ sơ nhập học bao gồm: 02 ảnh 3 x 4cm, 1 CMND photo và học phí

Khai giảng: vào 7h30 phút ngày.

Học viên có thể đăng ký qua điện thoại, hoặc email trước ngày khai giảng lớp học đấu thầu.

Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa chỉ huy trưởng, các Học viên đạt yêu cầu kiểm tra sát hạch được cấp Chứng chỉ Khóa học Giám sát thi công ứng dụng công nghệ thông tin do Viện ESC Việt Nam cấp có giá trị toàn quốc.

Sau đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khóa học Chứng chỉ Khóa học Giám sát thi công ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được:

Cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật, chứng chỉ có dấu nổi theo quy định của Bộ Công An chống giả mạo.

Cung cấp, hướng dẫn và giải đáp các văn bản pháp luật mới nhất ngành xây dựng.

Được tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án, nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng…

Được tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, khảo sát, kỹ sư định giá, kiến trúc sư… tại bộ xây dựng và sở xây dựng.

Hiện nay, do nhu cầu và mong muốn tiết kiệm thời gian mà rất nhiều người tìm mua Chứng chỉ Khóa học Giám sát thi công ứng dụng công nghệ thông tin qua mạng với giá cao, trong khi chất lượng lại không đảm bảo (có thể bị làm giả). Để được tư vấn, đào tạo và cấp Chứng chỉ Khóa học Giám sát thi công ứng dụng công nghệ thông tin thật, theo đúng form chuẩn vui lòng liên hệ với Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam theo hotline 0912.668000 để được ưu tiên tư vấn miễn phí

Mọi chi tiết về khóa học này xin liên hệ:

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

Tòa nhà Rainbow Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội

Hotline: 0912.668000

Zalo: 0912.668000

Email:  daotaoesc@gmail.com

 

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen