NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Khóa học thẩm tra viên an toàn giao thông

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo tổ chức khóa học thẩm tra viên an toàn giao thông và cấp chứng chỉ thẩm tra viên tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cụ thể, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 12  Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về "điều kiện của tổ chức, cá nhân thẩm tra an toàn giao thông" thành "điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông"

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẨM TRA VIÊN ATGT ĐƯỜNG BỘ

I. Thời gian đào tạo: 07 ngày, trong đó:

- Năm (05) ngày giảng dạy về lý thuyết.

- Hai (02) ngày bài tập tình huống, đi thăm hiện trường, giải đáp thắc mắc và tổ chức thi.

II. Chương trình khung đào tạo:

 

TT

 

Nội dung

 

Số tiết

(56)

 

Ghi chú

 

 

 

 

1

 

Học phần I: Giới thiệu chung

 

 

 

Chuyên đề 1

 

Giới thiệu

1.1. Tổng quan

1.2. Giới thiệu chương trình đào tạo

1.3. Giới thiệu tổ chức đào tạo

 

 

01

 

Học ngày thứ 1

 

 

 

 

 

 

2

Chuyên đề 2

 

Sự cần thiết của công tác thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

2.1. Tổng quan

2.2. Phát triển hệ thống thẩm tra ATGT đường bộ

2.3. Mục đích của thẩm tra ATGT đường bộ

2.4. Sự cần thiết phải thẩm tra ATGT đường bộ

2.5. Một số vấn đề tồn tại

2.6. Sự cần thiết phải đào tạo thẩm tra viên ATGT đường bộ

 

 

 

 

3

Chuyên đề 3

 

Giới thiệu các văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác  thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

3.1. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật

3.2. Giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

 

 

 

03

 

Học Phần II: Kỹ thuật an toàn GTĐB và những vấn đề liên quan

 

 

 

 

4

Chuyên đề 4

 

Các khía cạnh chung của an toàn giao thông đường bộ

4.1. Các vấn đề chung về an toàn giao thông đường bộ

4.2. Giao thông đường bộ và tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam

 

 

 

01

 

 

 

5

Chuyên đề 5

 

Nhân tố con người trong an toàn giao thông

5.1. Tổng quan

5.2. Nội dung

 

 

 

01

 

 

 

6

Chuyên đề 6

 

Tai nạn và kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ

6.1. Tai nạn giao thông

6.2. Kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ

 

 

 

 

01

 

 

 

7

Chuyên đề 7

 

Quy hoạch giao thông

7.1. Những vấn đề chung về quy hoạch

7.2. Xem xét an toàn giao thông đường bộ trong quy hoạch

 

 

 

 

01

 

 

8

Chuyên đề 8

Biển báo và Vạch kẻ đường

8.1. Biển báo

8.2. Sơn kẻ vạch trên mặt đường

 

 

 

04

 

Học ngày thứ 2

 

 

 

 

 

 

9

Chuyên đề 9

 

Nút giao đường bộ (giao đồng mức, giao khác mức)

9.1. Vai trò của hệ thống các văn bản kỹ thuật đối với công tác thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

9.2. Danh sách các văn bản kỹ thuật có liên quan đến công tác thẩm tra ATGT đường bộ

9.3. Giới thiệu nội dung các văn bản kỹ thuật có liên quan

 

 

04

 

 

 

 

10

Chuyên          đề 10

 

Nút giao – Vòng xuyến

10.1. Mục tiêu và nhiệm vụ thiết kế

10.2. Bình đồ

10.3. Trắc dọc

10.4. Tầm nhìn xe chạy

10.5. Trắc ngang

10.6. Phối hợp các yếu tố tuyến

 

 

 

 

11

Chuyên            đề 11

 

Các Thành phần thiết kế đường

11.1. Khái niệm chung về nút giao thông

11.2. Phân loại và phạm vi áp dụng

11.3. Các yếu tố cần xem xét

11.4. An toàn trong nút giao

 

 

 

 

 

12

Chuyên             đề  12

 

Lề đường

12.1. Khái niệm và phân loại

12.2. Ưu khuyết điểm và phạm vi áp dụng

12.3. Các cấu tạo chủ yếu

 

 

 

 

 

13

Chuyên             đề  13

 

Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến công tác thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

13.1. Lợi ích của an toàn hai bên đường

13.2. Khu vực an toàn hai bên đường

13.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn hai bên đường

 

04

 

Ngày thứ 3

 

 

 

 

 

14

 

Chuyên             đề  14

 

Xác định dự án và lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm tra ATGT đường bộ

14.1. Thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện thẩm tra ATGT

14.2. Các căn cứ làm cơ sở thẩm tra ATGT

14.3. Báo cáo thẩm tra ATGT

14.4. Trình tự  thẩm tra ATGT

14.5. Trình tự thẩm tra ATGT đối với các dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo

14.6. Trình tự thẩm tra ATGT trong quá trình khai thác

14.7. Nội dung thẩm tra ATGT giai đoạn lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình

14.8. Nội dung thẩm tra ATGT giai đoạn lập dự án đầu tư XDCT hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật XDCT

14.9. Nội dung thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật (đối với công trình thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình thiết kế 1 bước và 2 bước) và trong quá trình xây dựng

14.10. Nội dung thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác

14.11. Nội dung thẩm tra an toàn giao thông trong quá trình khai thác đường

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Chuyên             đề 15

 

Tiêu chuẩn Thẩm tra viên, Chủ nhiệm Thẩm tra và lập báo cáo thẩm tra ATGT đường bộ

15.1. Xác định dự án thẩm tra An toàn giao thông

15.2. Yêu cầu về năng lực của Tổ chức thẩm tra ATGT

15.3. Yêu cầu về năng lực của cá nhân tham gia thẩm tra ATGT (sau đây gọi tắt là thẩm tra viên)

15.4. Yêu cầu về năng lực của cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thẩm tra

15.5. Tuyển chọn tổ chức thẩm tra an toàn giao thông

 

 

02

 

 

Học phần III: Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

Chuyên             đề 16

 

Quy định về thẩm tra ATGTĐB  - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT

16.1. Tổng quan

16.2. Một số nguyên tắc thiết kế đảm bảo an toàn

16.3. Vận dụng kỹ thuật ATĐB trong thẩm tra

 

 

04

 

 

Ngày thứ 4

 

 

 

 

 

17

 

 

 

Chuyên             đề 17

 

Các khía cạnh kỹ thuật của Thẩm tra ATGTĐB

17.1. Tổng quan

17.2. Giai đoạn dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

 

 

 

18

 

 

 

Chuyên             đề 18

 

Danh mục thẩm tra - Giai đoạn Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Điều 55 - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)

18.1. Giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công

18.2. Giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác

 

 

04

 

 

 

19

 

 

 

Chuyên             đề 19

 

Danh mục thẩm tra - Giai đoạn Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Điều 56 -Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)

19.1. Tổng quan

19.2. Các nội dung cụ thể cần quan tâm khi thực hiện thẩm tra

19.3. Chương trình đánh giá đường bộ quốc tế iRAP

 

 

 

 

20

 

 

 

Chuyên             đề 20

 

Danh mục thẩm tra - giai đoạn thiết kế kỹ thuật (dự án thiết kế 3 bước) hoặc giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công (dự án thiết kế 1 hoặc 2 bước) và trong quá trình thi công (Điều 57 -Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)

20.1. Định nghĩa và phát hiện điểm đen TNGT đường bộ

20.2. Các biện pháp xử lý điểm đen TNGT đường bộ

 

 

04

 

Ngày thứ 5

 

21

 

Chuyên             đề 21

 

Danh mục thẩm tra - giai đoạn Trước khi đưa công trình vào khai thác (Điều 58 - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)

 

 

22

 

Chuyên             đề 22

 

 

Danh mục thẩm tra - công trình đang khai thác (Điều 59 - Thông tư 39/2011 TT-BGTVT)

 

 

23

 

Chuyên             đề 23

 

 

Phát hiện, phân tích và xử lý điểm đen

 

04

 

24

 

Chuyên             đề 24

 

Ví dụ về thẩm tra ATGTĐB giải đáp thắc mắc và thảo luận

 

 

04

 

Ngày thứ 6

 

25

 

Chuyên             đề 25

 

Bài tập tình huống, đi thăm hiện trường

 

 

04

 

26

 

 

Ôn tập

 

 

04

 

Ngày thứ 7

 

27

 

 

Tổ chức thi

 

 

04

 

 

THỜI GIAN HỌC VÀ KHAI GIẢNG

Lớp thẩm tra viên an toàn giao thông vận tải:

Khai Giảng: 04, 12, 24 hàng tháng

Thời Gian: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h30 Buổi chiều từ 13h30 đến 17h

Lưu ý: Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam chúng tôi có những lớp thẩm tra viên an toàn giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minhlớp thẩm tra viên an toàn giao thông vận tải tại Hà Nộilớp thẩm tra viên an toàn giao thông vận tải tại Đà Nẵng.

THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ

 HỒ SƠ HỌC CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ GỒM CÓ:

- 01 bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân
- 02 ảnh màu cỡ 3x4. 1 CMND photo (không cần công chứng)

Hình Thức 1: Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại PhòngTuyển Sinh của Viện quản lý đào tạo ESC (Giảm 10% học phí, Giảm 15% nếu đang ký 2 NV trở lên).

Hình Thức 2: Đăng ký qua Điện Thoại, Gmail, Fax. Gửi HS và đóng học phí ở bàn làm việc của Viện quản lý đào tạo ESC Việt Nam tại địa điểm khai giảng khóa học trước 20 phút.

Mọi chi tiết về khóa học thẩm tra viên an toàn giao thông vận tải tại Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam xin liên hệ:

Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC Việt Nam
CS 1: Số 12 Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội
CS 2: Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 - Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: 0915.500.911 - 0963.500.911
Email:daotaoesc@gmail.com
Yahoo: daotaoesc
Skyper: daotaoesc

 

 

 

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen