NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Khai giảng khóa học Nghiệp vụ đấu thầu năm 2024

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU THEO NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ ĐẦU TƯ

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU ONLINE TỪ XA


Hướng dẫn về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư:

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, nhằm thay thế Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019.

Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Xem thêm: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẤU THẦU

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đấu thầu bao gồm các chuyên đề sau:

A. Đối với lựa chọn nhà thầu

I. Chuyên đề 1: Tổng quan lựa chọn nhà thầu

1. Quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu

2. Các nguyên tắc của đấu thầu mua sắm công

3. Các chức năng của đấu thầu mua sắm công

4. Tính liêm chính và đạo đức nghề nghiệp trong đấu thầu mua sắm công

II. Chuyên đề 2: Quy định chung trong lựa chọn nhà thầu

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu

3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

4. Cung cấp và đăng tải thông tin trong đấu thầu

5. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

6. Chi phí trong đấu thầu

7. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu và xử lý vi phạm

8. Trách nhiệm của các bên trong hoạt động lựa chọn nhà thầu

III. Chuyên đề 3: Kế hoạch tổng thể và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Nguyên tắc lập kế hoạch

2. Kỹ năng lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch

3. Bài tập về kế hoạch tổng thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

IV. Chuyên đề 4: Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu không qua mạng

1. Đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế:

a) Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

b) Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

c) Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

d) Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

2. Đối với chào hàng cạnh tranh

3. Đối với chỉ định thầu

4. Đối với mua sắm trực tiếp

5. Đối với tự thực hiện

6. Đối với lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

7. Đối với lựa chọn tư vấn cá nhân

8. Bài tập thực hành về kỹ năng lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

V. Chuyên đề 5: Mua sắm tập trung

1. Nguyên tắc trong mua sắm tập trung

2. Quy trình mua sắm tập trung

3. Nội dung thoả thuận khung

4. Trách nhiệm trong mua sắm tập trung

VI. Chuyên đề 6: Mua sắm trong lĩnh vực y tế

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế

2. Ưu đãi trong mua thuốc

3. Bài tập thực hành

VII. Chuyên đề 7: Đấu thầu qua mạng

1. Quy định chung về đấu thầu qua mạng

2. Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

3. Thực hành kỹ năng đăng tải thông tin, lập hồ sơ, đánh giá hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu, tham dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

VIII. Chuyên đề 8: Hợp đồng

1. Các loại hợp đồng

2. Điều kiện ký kết hợp đồng

3. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng

4. Sửa đổi hợp đồng

5. Điều chỉnh giá hợp đồng

6. Quản lý thực hiện hợp đồng

7. Thanh toán hợp đồng

8. Thanh lý hợp đồng

9. Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, đánh giá chất lượng hàng hóa đã sử dụng

10. Bài tập thực hành

IX. Chuyên đề 9: Xử lý tình huống trong đấu thầu

1. Các quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu

2. Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu

3. Bài tập thực hành

X. Chuyên đề 10: Xử lý kiến nghị, kiểm tra, giám sát trong đấu thầu

1. Điều kiện xem xét, giải quyết kiến nghị

2. Quy trình giải quyết kiến nghị về lựa chọn nhà thầu

3. Khởi kiện và yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

4. Kiểm tra và báo cáo công tác đấu thầu

5. Giám sát hoạt động đấu thầu

B. Đối với lựa chọn nhà đầu tư

I. Chuyên đề 1: Tổng quan lựa chọn nhà đầu tư

1. Quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

2. Các nguyên tắc của đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

3. Các chức năng của đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

4. Tính liêm chính và đạo đức nghề nghiệp trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

II. Chuyên đề 2: Quy định chung trong lựa chọn nhà đầu tư

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

2. Tư cách hợp lệ của nhà đầu tư

3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

4. Cung cấp và đăng tải thông tin trong đấu thầu

5. Ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư

6. Chi phí trong đấu thầu

7. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

III. Chuyên đề 3: Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP không qua mạng

1. Tổng quan về đầu tư theo phương thức PPP

2. Trình tự, thủ tục triển khai dự án PPP

3. Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư

4. Sơ tuyển

5. Quy trình đấu thầu rộng rãi

6. Quy trình đàm phán cạnh tranh

7. Quy trình chỉ định thầu

8. Triển khai thực hiện dự án PPP

9. Hợp đồng dự án PPP

10. Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

11. Giám sát hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

12. Giải quyết kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm

13. Bài tập thực hành về kỹ năng lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư

IV. Chuyên đề 4: Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh

1. Tổng quan về pháp luật đầu tư dự án đầu tư kinh doanh

2. Trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư kinh doanh

3. Mời quan tâm

4. Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; một giai đoạn hai túi hồ sơ; hai giai đoạn

5. Quy trình đấu thầu hạn chế

6. Kiểm tra, thanh tra, giám sát dự án đầu tư kinh doanh

7. Giải quyết kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm

8. Triển khai thực hiện dự án

9. Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh

10. Bài tập thực hành về kỹ năng lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư

V. Chuyên đề 5: Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng

1. Tổng quan về dự án đầu tư có sử dụng đất

2. Mời quan tâm

3. Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; một giai đoạn hai túi hồ sơ; hai giai đoạn

4. Quy trình đấu thầu hạn chế

5. Kiểm tra, thanh tra, giám sát dự án đầu tư có sử dụng đất

6. Giải quyết kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm

7. Triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

8. Giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu

9. Hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất

10. Bài tập thực hành về kỹ năng lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư

VI. Chuyên đề 6: Đấu thầu qua mạng

1. Quy định chung về đấu thầu qua mạng

2. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP qua mạng

3. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng

4. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực qua mạng

5. Thực hành kỹ năng đăng tải thông tin, lập hồ sơ, đánh giá hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu, tham dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

VII. Chuyên đề 7: Xử lý tình huống trong đấu thầu

1. Các quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng và không qua mạng

2. Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu

3. Bài tập thực hành

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ nhu cầu của học viên về cập nhật, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, cơ sở đào tạo đấu thầu có thể tổ chức bồi dưỡng theo một hoặc các chuyên đề sau đây:

1. Chuyên đề: Cập nhật các quy định mới về đấu thầu

2. Chuyên đề: Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các lĩnh vực xây lắp, mua sắm hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn, hỗn hợp.

3. Chuyên đề: Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

4. Chuyên đề: Kỹ năng thẩm định trong đấu thầu

5. Chuyên đề: Xây dựng giá đánh giá

6. Chuyên đề: Kỹ năng thương thảo, soạn thảo và quản lý hợp đồng.

7. Chuyên đề: Quản trị rủi ro trong đấu thầu

8. Chuyên đề: Đấu thầu trong lĩnh vực y tế

9. Chuyên đề: Kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm trong đấu thầu

10. Chuyên đề: Xử lý các vướng mắc, tình huống trong đấu thầu

11. Chuyên đề: Đấu thầu qua mạng

12. Các chuyên đề khác theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẤU THẦU

Điều 5. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Người làm công tác đấu thầu có trách nhiệm tự cập nhật kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu hoặc tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn do cơ sở đào tạo đấu thầu tổ chức.

Điều 6. Nội dung chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

1. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng:

a) Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư do Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo quy định trên cơ sở tham khảo các nội dung theo Chương trình khung được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này bảo đảm phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng học viên;

b) Thời lượng của mỗi khóa đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu do Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo đấu thầu xác định bảo đảm đáp ứng mục đích, yêu cầu của khóa đào tạo, bồi dưỡng.

2. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo hình thức tập trung, bán tập trung, từ xa.

·PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
 • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.
 • HỌC PHÍ: 1.000.000 đồng/ học viên; bao gồm: đầy đủ tài liệu các môn học, đĩa CD-ROM của khóa học; trang thiết bị học tập đầy đủ, tiện nghi
 • CHỨNG CHỈ: Chứng chỉ Viện ESC Việt Nam cấp.
 • THỦ TỤC NHẬP HỌC
  Hồ sơ nhập học bao gồm: 02 ảnh 3 x 4cm, 1 CMND photo và học phí
  Khai giảng: vào 7h30 phút ngày.
  Học viên có thể đăng ký qua điện thoại, hoặc email trước ngày khai giảng lớp học đấu thầu.
 • Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa chỉ huy trưởng, các Học viên đạt yêu cầu kiểm tra sát hạch được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu do Viện Quản Lý Xây Dựng cấp có giá trị toàn quốc.
 • Sau đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khóa học Chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu trình sẽ được:
 • Cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật, chứng chỉ có dấu nổi theo quy định của Bộ Công An chống giả mạo.
 • Cung cấp, hướng dẫn và giải đáp các văn bản pháp luật mới nhất ngành xây dựng.
 • Được tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án, nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng…
 • Được tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, khảo sát, kỹ sư định giá, kiến trúc sư… tại bộ xây dựng và sở xây dựng.
 • Hiện nay, do nhu cầu và mong muốn tiết kiệm thời gian mà rất nhiều người tìm mua chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng với giá cao, trong khi chất lượng lại không đảm bảo (có thể bị làm giả). Để được tư vấn, đào tạo và cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu thật, theo đúng form chuẩn của Bộ Xây Dựng vui lòng liên hệ với Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam theo hotline 0912.668000 để được ưu tiên tư vấn miễn phí
 • Mọi chi tiết về khóa học này xin liên hệ:
 • Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
  Tòa nhà Rainbow Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
  Hotline: 0912.668000

Email:  daotaoesc@gmail.com

 

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen