Khóa học Đấu thầu cho Công ty Z11 Thanh Hóa

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CTY Z11 Thanh Hóa.

-> tư vấn quản lýtư vấn xây dựng công trình

Các học viên tham gia khóa học Tham dự lớp học có gần 100 học viên thuộc CTY Z11 Thanh Hóa. Các học viên sẽ được các chuyên gia kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn học tập và nghiên cứu 2 chuyên đề: nghiệp vụ đấu thầu và Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ theo nội dung học nếu đủ điều kiện. Lớp tập huấn góp phần nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, nhân viên CTY Z11 Thanh Hóa, giúp các học viên có đủ điều kiện và năng lực pháp lý thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư và đấu thầu theo quy định của pháp luật. Lớp bồi dưỡng kết thúc vào chiều 13-9. Các học viên tham gia khóa học .