Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự Toán (Phần 3 -Tiếp)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự Toán  (Phần 3 -Tiếp)

 
 • Các thông số để tính bảng giá ca máy

Việc nhập các thông số về giá nhiên liệu, năng lượng tương tự như trong phần hướng dẫn lập dự toán theo đơn giá địa phương ở trên.


Hình 3.27 – Các thông số về nhiên liệu và năng lượng

Bước 3: Chọn phương pháp lập dự toán

Chọn phương pháp lập dự toán là chọn thuật toán được định sẵn trong phần mềm, nếu chọn lựa chọn này thì sẽ dùng các bảng tính này, nếu chọn lựa chọn kia thì sẽ dùng các bảng tính khác đi một chút. Tùy theo thông tin, số liệu cấp cho phần mềm mà chọn.
Chạy lệnh: Hồ sơ/ Các tùy chọn/ Chung


Hình 3.28 – Tùy chọn lập dự toán theo Đơn giá công trình

Lập dự toán theo Đơn giá công trình:

 • Nếu chọn “Nối giá vật tư từ bảng tổng hợp và chênh lệch” thì ở bước 6 thực hiện theo mục 6.1.

 • Nếu chọn “Nối giá vật tư từ bảng Giá trị vật tư” thì ở bước 6 thực hiện theo mục 6.2.

Bước 4: Tra mã, chỉnh sửa nội dung công việc (nếu cần),nhập khối lượng tính toán

Công tác đầu tiên “Công tác lắp dựng cốt thép cột” các bạn sẽ gõ từ khóa “thép+cột”, hộp thoại chọn mã hiệu hiện ra chọn được mã AF. 61422.


Hình 3.29 – Hộp thoại chọn mã hiệu

Tiến hành chỉnh sửa nội dung công việc và nhập diễn giải khối lượng. Làm tương tự cho 2 công tác còn lại là công tác ván khuôn và công tác đổ bê tông, mã hiệu chọn được là:


Hình 3.30 - Bảng dự toán các công tác

Bước 5: Chiết tính đơn giá, phân tích vật tư

Như đã đề cập trước đó ở phần đơn giá địa phương, mục đích của phân tích đơn giá chi tiết là ta phân tích ra được các hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công theo Định mức và thiết lập hệ công thức chiết tính đơn giá.
Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 1. Chiết tính đơn giá/ 1. Bảng chiết tính đơn giá


Hình 3.31 – Lệnh tính bảng đơn giá chi tiết

Việc phân tích vật tư ở trong Đơn giá công trình chúng ta có thể hiểu giống như chúng ta mở sách định mức ra, tra xem 1 công tác gồm những hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công hết bao nhiêu. Khi đã xác định được hao phí, ta sẽ đi tìm hiểu đơn giá của từng loại vật liệu, nhân công, máy thi công để xác định chi phí.

 • Bảng đơn giá chi tiết nhận được như sau (hình minh họa công tác thứ nhất):


Hình 3.32 – Bảng chiết tính đơn giá

Bước 6: Tạo bảng giá vật tư nối vào để chiết tính đơn giá

 • Bước 6.1 Sử dụng bảng tổng hợp và chênh lệch vật tư

Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 2. Tổng hợp và chênh lệch vật tư
Ở đây ta nhập giá để nối sang bảng chiết tính đơn giá mà không nhằm để tính bù chênh lệch như trong Phương pháp đơn giá địa phương. Do vậy ta không cần dùng đến cột giá gốc, cột công thức tính chênh lệch và cột thành tiền. Bạn có thể ẩn các cột Giá vật tư gốc, Chênh lệch, Thành tiền để nhìn gọn hơn, đổi tên thành bảng Tổng hợp vật tư.
Thực hiện: Hồ sơ/ Các tùy chọn/ Chung/ Dùng đơn giá công trình


Hình 3.33 – Đổi bảng chênh lệch sang bảng giá vật tư

Lưu ý: Nếu không xóa giá trị cột giá vật tư gốc và ẩn các cột thì vẫn nhìn thấy phần chênh lệch nhưng giá trị chênh lệch này sẽ không được liên kết sang sheet THCP xay dung nên không ảnh hưởng đến kết quả chi phí xây dựng.
Kết quả nhận được:


Hình 3.34 – Bảng Chênh lệch vật tư đổi sang thành bảng Giá vật tư

 • Bảng Giá vật tư này sẽ không cần đến cột khối lượng mà chỉ quan tâm đến giá vật tư nhập vào.

 • Giả sử tra thông báo giá vật liệu xây dựng mới nhất của địa phương được giá vật liệu như sau, nhập vào cột “Giá vật tư tại thời điểm lập dự toán”:


Hình 3.35 – Nhập giá vật liệu ở thời điểm hiện tại vào bảng Giá vật tư

 • Đối với nhân công, máy thi công để tính được giá tại thời điểm lập dự toán chúng ta cần kết xuất bảng giá nhân công và máy thi công:

  • Kết xuất bảng giá nhân công (sheet Nhan cong XD):

Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 4. Tính giá nhân công/ 1. Bảng giá nhân công

 • Kết xuất bảng giá ca máy (sheet Gia ca may XD):

Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 5. Tính giá ca máy/ 1. Bảng giá ca máy mới (tùy chọn 1 trong 3 phương pháp)
Lưu ý: khi ta kết xuất xong các bảng tính về nhân công, máy thi công thì giá nhân công và máy thi công tại các bảng này đã được đưa về thời điểm dự toán, do ta đã nhập các thông số về tiền lương cũng như nhiên liệu, năng lượng ban đầu tạisheet TsVà giá nhân công, ca máy đã được tự động nối vào sheet TH chenh lech XD.
Trường hợp lựa chọn nhầm Dùng đơn giá địa phương/ Bù trừ chênh lệch trực tiếp vật liệu; hệ số điều chỉnh nhân công, máy thì vẫn có thể dùng các lệnh kết nối như đã hướng dẫn ở Phương pháp đơn giá địa phương.

 • Bước 6.2 Sử dụng bảng Giá trị vật tư

Tùy chọn Dùng đơn giá công trình “Nối giá vật tư từ bảng giá trị vật tư”. Nếu thực hiện theo bước 6.2 này thì bỏ qua bước 6.1.


Hình 3.36 – Tùy chọn Dùng đơn giá công trình

Với phương pháp này các bước từ Mục 1 tới Mục 5 thực hiện hoàn toàn giống với lựa chọn “Dùng đơn giá công trình nối từ bảng Tổng hợp và chênh lệch”. Chỉ có điểm khác là giá vật tư được nhập vào Bảng Giá vật tư xây dựng (sheet Gia vat tu XD)..
Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 6. Tính giá vật tư


Hình 3.37 – Bảng giá trị vật tư

Đối với nhân công, máy thi công để tính được giá thời điểm hiện tại thì chúng ta cần phải kết xuất bảng giá nhân công và bảng giá ca máy:
Chạy lệnh:
Chi phí xây dựng/ 4. Tính giá nhân công/ 1. Bảng giá nhân công
Chi phí xây dựng/ 5. Tính giá ca máy/ 1. Bảng giá ca máy mới (tùy chọn 1 trong 3 phương pháp)
Bảng giá nhân công nhận được:


Hình 3.38 – Bảng nhân công

Bảng giá ca máy nhận được:


Hình 3.39 – Bảng giá ca máy

Đơn giá nhân công, máy thi công sau khi được tính toán xong sẽ tự động nối sang Bảng Giá vật tư mà không phải bảng Tổng hợp và chênh lệch. Tuy nhiên nếu chọn nhầm 3 lựa chọn khác mà vẫn muốn dùng phương pháp này có thể sử dụng đến các lệnh kết nối.
Chạy lệnh: Chi phí xây dựng/ 9. Nối với bảng giá vật tư.


Hình 3.40 – Tích chọn kết nối với bảng giá trị vật tư

Sau khi chạy lệnh kết nối này, các bạn kiểm tra đường link kết nối các công thức tại các bảng thuộc các sheetNhan cong XD, sheet Gia ca may XD, sheet Gia vat tu XDDu toan XDsheet THCP xay dung
Sau khi đã hoàn thiện việc đưa giá về vật liệu, nhân công cũng như máy thi công về thời điểm lập dự toán, các bạn tìm đến sheet Gia vat tu nhận được giá hiện tại:


Hình 3.41 – Bảng giá trị vật tư thời điểm lập dự toán

Bước 7. Kiểm tra lại, căn chỉnh các bảng biểu

Các giá trị vật liệu, nhân công, máy thi công ở thời điểm hiện tại này sẽ được liên kết sang Bảng phân tích đơn giá chi tiết (sheet Don gia XD). Khi chọn Các tùy chọn/ Dùng đơn giá công trình thì khi chiết tính đơn giá, Bảng đơn giá chi tiết đã được tự động liên kết sang Bảng Dự toán chi phí xây dựng.
Lưu ý: khi đã lập dự toán theo đơn giá địa phương rồi nếu muốn chuyển lập theo đơn giá công trình thì chỉ cần chạy lệnh:
Chi phí xây dựng/ 1. Chiết tính đơn giá/ 3 Nối Đơn giá với Bảng dự toán.
Khi đó trong bảng THCP xây dựng sẽ tự động ngắt liên kết chênh lệch vật liệu nhân công, máy thi công. Vì nếu vẫn để CLVL, CLNC, CLM thì phần bù chênh lệch này sẽ bị tính bù 2 lần.
Bảng Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng sau đây thể hiện đầy đủ dự toán chi phí phần xây dựng, kết quả nhận được như sau:


Hình 3.42 – Bảng dự toán chi phí xây dựng công trình

Bước 8. Trình bày, sắp xếp chuẩn bị in hồ sơ

Để thực hiện in, kích và kéo thả các sheet về cạnh nhau, kích chọn sheet ban đầu, giữ phím Shift kích sheet cuối để tạo 1 nhóm các sheet (group) rồi bấm lệnh in (khi group các sheet để in thì hồ sơ sẽ đánh số trang liên hoàn, rất đẹp).
Các sheet cần in ra có thể là: Bìa, TM, THCP xay dung, Du toan XD, Don gia XD, TH Chenh lech XD hoặc Gia vat tu XD(tương tự cho phần thiết bị).
Trường hợp có thuyết minh viết riêng bên Word, không viết vào sheet TM, cần phải đánh số nối tiếp thuyết minh.

III.LẬP DỰ TOÁN NHIỀU HẠNG MỤC

Với các dự án lớn, nhiều công trình (hạng mục, gói thầu), nhiều người tham gia lập dự toán, sẽ lập dự toán cho các công trình, hạng mục, gói thầu riêng từng file, sau đó đưa các file dự toán vào 1 thư mục và tổng hợp kết quả lại.
Nếu dự án hay công trình không lớn, chỉ một người lập dự toán, bạn có thể sử dụng Dự toán VKT để lập dự toán và quản lý nhiều hạng mục trên cùng 1 file. Các lệnh lập dự toán nhiều hạng mục kết hợp với các tùy chọn tạo ra tổ hợp tình huống đáp ứng hầu hết các nhu cầu phức tạp và đa dạng đối với yêu cầu thực tế lập dự toán.
Ta thực hiện từ Bước 1 tới Bước 3 tương tự 2 phương pháp đã trình bày ở trên. Trong bảng dự toán chi phí xây dựng, gõHM để báo cho phần mềm biết là bắt đầu 1 hạng mục mới. Ví dụ trong hình dưới, đầu tiên gõ HM1 để báo hiệu bắt đầuHạng mục 1. Tra xong các mã hiệu cho Hạng mục 1, gõ HM2 để phần mềm biết bắt đầu Hạng mục 2. Khi đó dòng TC sẽ tự động chèn để cộng thành tiền cho HM1:


Hình 3.43 – Bảng dự toán nhiều hạng mục

Khi lập dự toán nhiều hạng mục, tùy theo nhu cầu, phần mềm Dự toán VKT cho phép ta tổng hợp các hạng mục theo các dạng khác nhau.


Hình 3.44 – Thực hiện các tùy chọn bảng THCP Xây dựng

1.Quản lý hạng mục

1.1 Tổng hợp theo dạng bảng

Mặc định phần mềm tổng hợp theo dạng bảng, mỗi hạng mục có 1 bảng tổng hợp:


Hình 3.45 – Bảng tổng hợp dự toán các hạng mục theo dạng bảng

Khi lập dự toán nhiều hạng mục, sheet TH Hang muc sẽ tự động xuất hiện như sau:


Hình 3.46 – Bảng tổng hợp dự toán chi phí các hạng mục

1.2 Tổng hợp toàn bộ

Mặc định phần mềm đang để mỗi hạng mục là một bảng tổng hợp, nếu bạn muốn tất cả các bảng dự toán trong sheetDutoan XD hoặc Dutoan LD tổng hợp lại thành một bảng có thể làm như sau.
Thao tác: Hồ sơ/ Các tùy chọn/ Thẻ tùy chọn Dự toán/ Tổng hợp toàn bộ.
Menu Tiện ích/ Cập nhập hạng mục


Hình 3.47 – Lệnh cập nhập các hạng mục

Các bảng khác như Bảng Tổng hợp và chênh lệch vật tư trong bảng TH chenh lech XD, bảng Giá trị vật tư trong  Giá vật tư XD… vẫn tách riêng từng hạng mục riêng, nếu muốn gộp lại các bạn chạy lại các bảng tính đó.

1.3 Tổng hợp theo dạng cột

Tương tự lệnh Tổng hợp toàn bộ, trên menu Hồ sơ/ Các tùy chọn chọn thẻ Dự toán rồi chọn mục Tổng hợp theo dạng cột. Tiếp tục vào Menu Tiện ích/ Cập nhập hạng mục.

2.Sử dụng được hệ số khác nhau cho các hạng mục

Với các loại công trình khác nhau thì hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công và các định mức tỷ lệ: trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí xây dựng nhà tạm (lán trại) thường khác nhau. Chẳng hạn người dùng muốn lập dự toán cho một công trình có 3 hạng mục thuộc 3 loại công trình khác nhau trong 1 file thì làm như sau:
Hồ sơ/ Các tùy chọn/ Thẻ Dự toán/ Tổng hợp chi phí xây dựng theo dạng bảng


Hình 3.48 – Tùy chọn tổng hợp theo dạng bảng

Trên sheet Don gia XD, mỗi dòng HM sẽ có thêm các ô chứa hệ số riêng ở phía bên phải. Đơn giá chi tiết mỗi hạng mục sẽ được kết nối sang cột hệ số trong sheet THCP xay dung tương ứng. Như vậy giải quyết được trường hợp lập dự toán trên cùng 1 file cho nhiều hạng mục có các hệ số và định mức tỷ lệ khác nhau:


Hình 3.49 – Bảng đơn giá chi tiết không đầy đủ theo hàng ngang

     Sang sheet THCP xay dung, ở cột F tương ứng với mỗi hạng mục sửa các hệ số định mức tỷ lệ cho phù hợp với hạng mục đó.

3.Ribbon quản lý nhiều hạng mục

Trên Ribbon có Listbox (danh sách thả xuống) và nút Tính lại hạng mục để quản lý và tính toán, xuất dữ liệu cho hạng mục.


Hình 3.50 – Lệnh để tính toán, chỉnh sửa các hạng mục riêng biệt

Khi bạn gõ HM bên bảng dự toán thì trên Listbox danh sách thả xuống sẽ xuất hiện tên hạng mục. Sau khi tính toán các bảng, bất kỳ sheet nào có chia thành các bảng có nhiều hạng mục, bạn đều có thể kích vào danh sách thả xuống, chọn hạng mục cần thiết để di chuyển nhanh tới hạng mục đó.
Chọn sheet cần xem dữ liệu, kích vào tên hạng mục sẽ chuyển tới dữ liệu của hạng mục đó trên sheet tương ứng.
Nút tính lại hạng mục: khi muốn chạy lại lệnh nào đó chỉ riêng cho một hạng mục, thì trên sheet tương ứng sau khi chạy lệnh đó ra chỉ cần bấm chọn hạng mục trên Listbox/ bấm Nút tính lại hạng mục.
Ví dụ: khi đơn giá chi tiết của một hạng mục nào đó bị chiết tính sai sót gì đó mà bạn muốn chỉ phân tích lại đơn giá chi tiết cho một hạng mục đó mà không ảnh hưởng gì đến các hạng mục còn lại thì trên sheet Don gia XD chọn hạng mục đó trong Listbox/ bấm nút tính lại hạng mục. Tương tự muốn tổng hợp vật tư lại chỉ riêng một hạng mục, thì tương ứng trên sheet TH chenh lech, chọn hạng mục đó trong Listbox/ bấm nút tính lại hạng mục. Làm tương tự nếu muốn tính lại tiền lương, giá ca máy, giá vật liệu hiện trường, giá vữa cho từng hạng mục.

4.Chèn thêm 1 hạng mục

Khi muốn chèn thêm 1 hạng mục, trong bảng Dự toán (sheet Du toan XD)
Bước 1. Dự kiến số công tác của Hạng mục muốn thêm để chèn thêm dòng vào trước dòng TC của Hạng mục 1. Bấm chuột phải vào ô bất kỳ trên dòng TC/ Chèn dòng/ nhập số dòng/ Chấp thuận (giả sử chèn thêm 3 dòng)


Hình 3.51a – Thực hiện chèn thêm hạng mục


Hình 3.51b – Thực hiện chèn thêm hạng mục

Bước 2. Nhập HM vào ô D11 để tạo Hạng mục mới
Bước 3. Chèn dòng và nhập số liệu cho hạng mục mới và thực hiện các bước sau như với các hạng mục bình thường.


Hình 3.52 – Gõ HM để chèn thêm hạng mục

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Nghị định số 112/2009/ND-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 • Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 • Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

 • Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về việc Công bố Định mức chi phí Quản lý dự án và Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

 • Các tập định mức do Bộ Xây dựng công bố theo các công văn số 1776/BXD-VP, số 1777/BXD-VP, …

 • Các công bố giá mới nhất của Liên sở Tài chính – Xây dựng Hà Nội.

 • Một số tài liệu khác có liên quan.

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen