• Sơ đồ tổ chức ESC Việt Nam

    VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý, dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp. Từ khi hoạt động, đã nhanh chóng chiếm được mối quan tâm của các nhà quản lý ở Việt Nam và là đối tác chiến lược của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

  • Cơ cấu tổ chức ESC Việt Nam

    VIỆN TRƯỞNG LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA VIỆN; CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN ESC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC, ĐIỀU LỆ VIỆN ESC, CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC PHÊ DUYỆT.