Thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản và cấp chứng chỉ định giá bất động sản

 
 
 THỦ TỤC
Cấp chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản
  (Theo Hướng dẫn số 2938/SXD-QLN&KDBĐS ngày 5/5/2009 của Sở Xây dựng Hà nội)
 
 
  
Mẫu chứng chỉ bất động sản
 
 
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức về Môi giới bất động sản. Định giá bất động sảnquản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;
 
Căn cứ Văn bản số 119/BXD-QLN của Cục Quản lý nhà, Bộ Xây dựng ngày 4/11/2008,
 
Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản như sau :

I/ ĐỐI T­ƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN :

- Chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản cấp cho cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam.
- Các cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản phải thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội, đã hoàn thành khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản tại các cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng chấp thuận ; hoặc không thường trú, tạm trú dài hạn tại Hà Nội nhưng đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản tại cơ sở đào tạo (kể cả chi nhánh) được Bộ Xây dựng cho phép tổ chức đào tạo tại Hà Nội.
- Trường hợp người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề Môi giới, Định giá bất động sản do nước ngoài cấp còn giá trị thì được công nhận và sử dụng để hành nghề tại Việt Nam. Chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam và gửi cho Sở Xây dựng Hà Nội để theo dõi, quản lý. Việc cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản, chứng chỉ Định giá bất động sản cho đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài sẽ thực hiện sau khi có hướng dẫn riêng của Bộ Xây dựng.

II/ ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI CẤP MỚI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ  BẤT ĐỘNG SẢN :

A. ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI CẤP MỚI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN :

1- Cá nhân được cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây :
- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;
- Đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;
- Có hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định tại khoản 2 dưới đây.
2- Thành phần hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 01 bộ, bao gồm:
- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ theo mẫu qui định tại Phụ lục1 kèm theo Hướng dẫn này ;
- 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm đăng ký cấp chứng chỉ;
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) của người đăng ký cấp chứng chỉ;
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.

B. ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẤP MỚI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN :

1- Cá nhân được cấp chứng chỉ Định giá bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây :
- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;
- Đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ;
- Có hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ Định giá bất động sản theo quy định tại khoản 2 dưới đây.
2- Thành phần hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ định giá bất động sản 01 bộ, bao gồm:
- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ theo mẫu qui định tại phụ lục 2 kèm theo Hướng dẫn này;
- 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm đăng ký cấp chứng chỉ;
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn giá trị sử dụng)của người đăng ký cấp chứng chỉ;
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;
- Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn : tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

C/ ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI CẤP LẠI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN :

1- Người đã được cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản được đăng ký cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc bị mất.
2- Hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ 01 bộ bao gồm:
- Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6,  nêu rõ lý do đăng ký cấp lại và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ theo mẫu qui định tại Phụ lục 3,4 kèm theo Hướng dẫn này ;
- Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp bị rách, nát).
- Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương (đối với trường hợp bị mất chứng chỉ).
- 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm đăng ký cấp lại chứng chỉ;
* Nội dung của chứng chỉ cấp lại được ghi như nội dung của chứng chỉ cũ (có ghi cấp lại lần thứ...)
*Trường hợp đăng ký cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ trước đây và nội dung của chứng chỉ được ghi như chứng chỉ được cấp mới.
 

III/ THU HỒI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN :

1- Sở Xây dựng Hà Nội  thu hồi chứng chỉ Môi giới bất động sản, định giá bất động sản do Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp trong các trường hợp sau đây:
- Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự;
- Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực;
- Chứng chỉ bị tẩy xoá, sửa chữa;
- Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề;
- Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Điều 44, Điều 51 của Luật Kinh doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ;
- Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định của pháp luật đến mức bị thu hồi chứng chỉ.
2- Người bị thu hồi chứng chỉ không được cấp lại chứng chỉ trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN :

1. Trình tự, thủ tục nhận hồ sơ cấp (cấp lại) chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản :
 
- Trình tự nhận hồ sơ :
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, đối chiếu khoá học do cơ sở đào tạo báo cáo. Nếu trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn chỉnh theo đúng qui định.
+ Sở Xây dựng Hà Nội xét cấp mới, cấp lại chứng chỉ Môi giới, chứng chỉ Định giá bất động sản trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Sở Xây dựng Hà Nội sẽ có văn bản thông báo cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
2. Trình tự, thủ tục trả chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản :
- Trình tự trả chứng chỉ :
+ Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận Tài vụ thuộc phòng Hành chính quản trị Sở Xây dựng.
+ Sau khi kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, CMTND của người đăng ký chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản, công chức hướng dẫn người đến nhận chứng chỉ ký sổ và trao trả chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ.

V/ TRÌNH TỰ THU HỒI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN :

- Khi người được cấp chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản thuộc diện quy định tại khoản 1 mục III Hướng dẫn này, 
- Thông báo thu hồi sẽ được gửi tới người bị thu hồi chứng chỉ, Uỷ ban nhân dân địa phương - nơi người bị thu hồi chứng chỉ cư trú, cơ quan nơi người bị thu hồi chứng chỉ, đồng thời đăng trên trang web của Sở Xây dựng Hà Nôi.
- Theo thời gian tại Thông báo thu hồi chứng chỉ, người bị thu hồi chứng chỉ có trách nhiệm nộp lại chứng chỉ Môi giới, Định giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Xây dựng Hà Nội ; ký biên bản thu hồi chứng chỉ.
 
VI/  LỆ PHÍ VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC :
 
- Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản là : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).
- Đơn đăng ký cấp mới, cấp lại chứng chỉ Môi giới, chứng chỉ Định giá bất động sản theo mẫu, được viết bằng máy vi tính, hoặc viết tay, ghi đầy đủ thông tin, không được viết tắt, tẩy xoá, hoặc viết chèn thêm nội dung điều chỉnh, bổ sung trên đơn.
- Người đăng ký cấp chứng chỉ Môi giới, chứng chỉ Định giá bất động sản phải trực tiếp nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Xây dựng Hà Nội, trường hợp đi nhận hộ chứng chỉ Môi giới và Định giá bất động sản, người đi nhận hộ phải mang theo Giấy uỷ quyền của người được cấp chứng chỉ, Giấy uỷ quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Văn phòng công chứng (theo mẫu qui định tại Phụ lục 5 của Hướng dẫn này).
- Trường hợp các tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản cho nhân viên của tổ chức ngoài việc đáp ứng các điều kiện và thành phần hồ sơ cho từng nhân viên nêu trên thì phải có công văn đề nghị kèm theo danh sách nhân viên
cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen