• Cấp chứng chỉ Quản lý dự án và đấu thầu

   Viện ESC Tổ chức lớp học chứng chỉ quản lý dự án, chứng chỉ đấu thầu, lớp học đấu thầu,  lớp học quản lý dự án, lớp học chứng chỉ đấu thầu, lớp học quản lý dự án  

  • Khai giảng khóa học đấu thầu

   Viện ESC Việt Nam tổ chức các khóa học đấu thầu, cấp chứng chỉ đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu và lớp học đấu thầu tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

  • Lớp học đấu thầu tại Hà Nội, Cấp chứng chỉ đấu thầu

   Viện ESC Việt Nam thường xuyên liên tục mở lớp: “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TẠI HÀ NỘI” theo nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính Phủ và Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội với những nội dung chính như sau: Lớp học đấu thầu, lớp học đấu thầu tại hà nội, khóa học đấu thầu tại hà nội, chứng chỉ   đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, đấu thầu tại hà nội