Đào tạo sơ cấp nghề

Khai giảng khóa học sơ cấp bảo vệ thực vật

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức        

+ Vận dụng được kiến thức trong việc điều tra, phát hiện, dự tính dự báo và xây dựng qui trình phòng trừ các loài sinh vật hại trên các loại cây trồng phổ biến;

+ Hổ trợ công việc nghiên cứu khoa học trong ngành nghề;

+ Biết tổ chức, chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng trong hợp tác xã trang trại, và nông hộ;

+ Tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả.

- Kỹ năng

+ Thực hiện được được những kiến thức cơ sở và chuyên môn của nghề Bảo vệ thực vật, thực hiện thành thạo các công việc bảo vệ thực nhằm  nâng cao năng suất, phẩm chất cây trồng và nông sản;

+ Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng trừ sâu bệnh;

+ Thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có chuyên môn thấp hơn, hoặc nông dân;

+ Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực  đảm bảo

tuân thủ pháp luật, an toàn và vệ sinh môi trường.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động, đường lối phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

+ Có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Luật pháp;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Hiểu biết một số phương pháp tập luyện phù hợp với nghề, rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng. Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

Cơ hội việc làm.

Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ Cao đẳng nghề Bảo vệ thực vật, người học có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ sở, cơ quan chuyên ngành Nông nghiệp, bảo vệ thực vật hoặc các hợp tác xã, trang trại, các Công ty vaứ các hộ gia đình. Tham gia phục vụ trong các cơ sở nghiên cứu và có thể tổ chức được một cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở qui  mô Xã và Huyện.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

 Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng- An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở bắt buộc

1

Sinh lý thực vật

8

Khuyến nông

2

Hoá sinh thực vật

9

Tin học ứng dụng

3

Giống cây trồng

10

Cơ khí nông nghiệp

4

Khí tượng nông nghiệp

11

Công nghệ sinh học đại cương

5

Vi sinh vật đại cương

12

Hệ thống nông nghiệp

6

Đất trồng - Phân bón

13

Quản trị doanh nghiệp

7

Phương pháp thí nghiệm

14

Bảo vệ môi trường

Các môn học, mô đun chuyên  môn nghề bắt buộc

1

Côn trùng đại cương

8

Điều tra dự tính dự báo dịch hại

2

Bệnh cây đại cương

9

Pháp luật chuyên ngành

3

Quản lý cỏ dại

10

Đấu tranh sinh học

4

Quản lý động vật hại cây trồng và nông sản

11

Ngoại ngữ chuyên ngành

5

Thuốc bảo vệ thực vật

12

Thực tập ngoại khoá

6

Kiểm dịch thực vật

13

Thực tập cuối khoá

7

Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

 

 

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Kỹ thuật canh tác cây lương thực

6

Quản lý dịch hại trên cây lương thực

2

Kỹ thuật canh tác cây ăn quả

7

Quản lý dịch hại trên cây ăn quả

3

Kỹ thuật canh tác cây công nghiệp

8

Quản lý dịch hại trên cây công nghiệp

4

Kỹ thuật canh tác cây rau

9

Quản lý dịch hại trên cây rau

5

Kỹ thuật canh tác cây hoa

10

Quản lý dịch hại trên cây hoa

 

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen