• Bồi dưỡng nghiệp vụ hệ thống thông tin tinh kinh tế

   Lớp học hệ thống thông tin tinh kinh tế, Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm  vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội và quản trị kinh doanh.

  • Đào tạo nghiệp vụ quản trị kinh doanh

   nghiệp vụ quản trị kinh doanh. Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, 

  • Nghiệp vụ Tài chính - Ngân hàng

   Đào tạo cử nhân Tài chính- Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính- ngân hàng; Có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài Tài chính- Ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan ngân hàng tài chính trung ương, đại phương hoặc doanh nghiệp.

  • Lớp học luật kinh doanh

   Lớp học luật kinh doanh, Chương trình đào tạo ngành Luật học, chuyên ngành Luật Kinh Doanh đào tạo cử nhân luật có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh.